Kommunestyre i Nye Narvik kommune 12. desember 2019

Sakliste:
Sak nr. – Sakstittel
013/19 – Narvik kommunes økonomiplan 2020-2023
014/19 – Kommunal forskrift for tømming av private avløpsanlegg i Narvik kommune, Nordland» gjeldende fra 01.01.2020
015/19 – Forskrift om gebyr for saksbehandling og tilsyn av mindre avløpsanlegg, Narvik kommune, Nordland» – gjeldende for nye Narvik kommune fra og med 01.01.2020
016/19 – Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Narvik kommune
017/19 – Årsgebyrer og årsbudsjett 2020 for Narvik Vann KF
018/19 – Forskrift for farledsavgift 2020 for Narvik kommune – Narvik Havn KF
019/19 – Narvik Havn KF – Budsjett 2020
020/19 – Lokal forskrift (gebyrregulativ) 2020
021/19 – Eiendomsskatt 2020 – Fritak etter eiendomsskatteloven §7 a og b
022/19 – Behov for barnehageplasser i økonomiplanperioden 2020-2023
023/19 – Spillemidler 2020
024/19 – Sekretariat for kontrollutvalget
025/19 – Reglement for saksbehandling i politiske organ
026/19 – Reglement for delegering av myndighet og innstillingsrett (politisk delegasjonsreglement)
027/19 – Reglement for folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter
028/19 – Reglement for klagenemnda
029/19 – Reglement for partssammensatt utvalg
030/19 – Reglement for eldrerådet
031/19 – Reglement for rådet for personer med funksjonsnedsettelser
032/19 – Reglement for ungdomsrådet
033/19 – Boligfondet for Narvik 2020-2024. Valg av styremedlem m/varamedlem
034/19 – Narvik kirkelige fellesråd 2019-2023. Narvik kommunes medlem med varamedlem.
035/19 – Valg – Militære rekvisisjoner. Forslag på medlemmer og varamedlemmer til lokale skjønnsnemnder i Nordland for perioden 2019 – 2023.
036/19 – Valg av barnas talsperson for perioden 2019-2023.
037/19 – Valg av valgstyre og stemmestyrer for 2019-2023.
038/19 – Valg av ny representant til hovedkomiteen for Narvik kirkes 100-årsjubileum
039/19 – Valg til Hålogaland interkommunale politiske råd
040/19 – Valg av representanter til representantskapet i KOMREV NORD IKS 2019 – 2023
041/19 – Søknad om fritak fra kommunale verv 2019-2023, Roger Rustad, H. Suppleringsvalg, H.
042/19 – Oppsigelse av samarbeidsavtale om pedagogiske psykologiske tjenester for Ofoten
043/19 – Målform for Nye Narvik kommune
044/19 – Videreføring av forliksråd Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt via
TILLEGGSINNKALLING
045/19 – Videreføring av rettsinstruks
046/19 – Interpellasjon. Boy-Arne Buyle, KRF: Kai i Beisfjord

Print Friendly, PDF & Email